محدودیت های حساب در صورت واریز از کارت؟

با توجه به بند 5.2.5 مقررات انجام عملیات غیر تجاری در صورت واریز وجه از طریق کارتهای اعتباری محدودیت‌های زیر شامل این حساب خواهند شد:

  • قفل شدن 30 روزه مبلغ واریز شده توسط کارت عابر. قفل در صورت ارائه مدارک زیر برداشته می شود:
    • اسکن و یا عکس پاسپورت صاحب کارت
    • اسکن و یا عکس کارت اعتباری (هر دو رو) اگر مشخصات دارنده کارت روی آن درج شده است. در غیر این صورت برای کارتهای بدون نام و یا کارتهای مجازی - اسکن نامه رسمی (تصدیق) هویت دارنده کارت از بانک صادر کننده کارت. در نامه باید نام و نام خانوادگی شما، شماره کارت و مهر بانک صادر کننده باشد.
  • برای واریز به سپرده از طریق کارت‌های اعتباری، برداشت‌های آتی وجه فقط به حساب بانکی مشتری صورت می‌گیرد و یا به حساب دیگر او در آلپاری انتقال خواهد یافت. این محدودیت با ارائه مدارک برداشته نخواهد شد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.