واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 63

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 300

  شرکت کنندگان دوره 11

دوره 11 ادامه دارد 18/10/2021 - 06/11/2021
ثبت نام
12 دوره 15/11/2021 - 04/12/2021
ثبت نام باز است 06/11/2021

رتبه بندی دوره 11 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 19/10/2021 18:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
+1
‎hoomll
‎16.13%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
250
USD
‎2
-1
‎anufroz
‎15.99%
(49)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
147
200
USD
‎3
+1
‎spochinom
‎14.12%
(47)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
143
150
USD
‎4
+1
‎kaltuy
‎14.05%
(46)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
140
100
USD
‎5
+1
‎hamideh52
‎13.19%
(44)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
136
90
USD
‎6
+1
‎peyman74
‎13.19%
(45)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
135
80
USD
‎7
+1
‎tepterya
‎12.86%
(43)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
131
70
USD
‎8
+1
‎zmv
‎11.70%
(41)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
127
60
USD
‎9
+1
‎Djak912
‎11.62%
(40)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
124
50
USD
‎10
+1
‎Mish
‎11.53%
(39)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
121
40
USD
‎11
+1
‎Karl1
‎10.33%
(36)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
116
3000
ALP
‎12
+1
‎Zagalo
‎9.36%
(34)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
112
2000
ALP
‎13
+1
‎Sina
‎8.51%
(31)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
107
1000
ALP
‎14
+25
‎Harry
‎8.11%
(30)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
104
900
ALP
‎15
+3
‎Faddei
‎8.09%
(29)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
101
900
ALP
‎16
-1
‎Shivana
‎8.07%
(28)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
98
800
ALP
‎17
-1
‎Setad88
‎8.05%
(27)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
95
800
ALP
‎18
-1
‎9g
‎7.99%
(26)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
92
700
ALP
‎19
‎KENT
‎7.84%
(25)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
89
700
ALP
‎20
‎Sebastian
‎7.80%
(24)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
86
600
ALP
‎21
‎Henry
‎7.70%
(22)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
82
600
ALP
‎22
+15
‎KAG
‎7.66%
(21)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
79
500
ALP
‎23
‎Tirana09
‎7.64%
(19)
‎0.00%
(28)
‎0.00
(28)
75
500
ALP
‎24
-2
‎Silver
‎7.64%
(20)
‎0.00%
(27)
‎0.00
(27)
74
500
ALP
‎25
+1
‎alex701
‎7.54%
(18)
‎0.00%
(26)
‎0.00
(26)
70
400
ALP
‎26
-23
‎midnight_sun
‎14.23%
(48)
‎0.87%
(9)
‎17.35
(10)
67
400
ALP
‎27
‎super
‎7.47%
(17)
‎0.00%
(25)
‎0.00
(25)
67
400
ALP
‎28
-4
‎V3
‎6.97%
(15)
‎0.00%
(24)
‎0.00
(24)
63
300
ALP
‎29
+19
‎Sergo_300
‎6.88%
(14)
‎0.00%
(23)
‎0.00
(23)
60
300
ALP
‎30
‎MedvedT
‎12.30%
(42)
‎1.91%
(8)
‎7.45
(8)
58
300
ALP
‎31
+11
‎AntonimYs
‎6.72%
(13)
‎0.00%
(22)
‎0.00
(22)
57
‎-
‎32
-1
‎Artbest
‎6.49%
(10)
‎0.00%
(21)
‎0.00
(21)
52
‎-
‎33
‎ufedota
‎10.43%
(37)
‎2.01%
(6)
‎6.19
(7)
50
‎-
‎34
‎malmal
‎10.30%
(35)
‎2.00%
(7)
‎6.16
(6)
48
‎-
‎35
+16
‎TheMift
‎6.27%
(8)
‎0.00%
(20)
‎0.00
(20)
48
‎-
‎36
+9
‎DAV
‎7.78%
(23)
‎0.38%
(11)
‎21.05
(11)
45
‎-
‎37
+14
‎God
‎6.02%
(6)
‎0.00%
(19)
‎0.00
(19)
44
‎-
‎38
-13
‎FX_14
‎10.60%
(38)
‎4.20%
(2)
‎3.53
(3)
43
‎-
‎39
+4
‎tokay
‎9.23%
(33)
‎2.04%
(5)
‎5.52
(5)
43
‎-
‎40
+6
‎ENDRIO 2561
‎5.96%
(5)
‎0.00%
(18)
‎0.00
(18)
41
‎-
‎41
+6
‎And2003
‎8.51%
(32)
‎2.33%
(3)
‎4.29
(4)
39
‎-
‎42
-7
‎mikhail12
‎6.65%
(12)
‎0.17%
(13)
‎40.97
(14)
39
‎-
‎43
-3
‎ole555777
‎6.30%
(9)
‎0.08%
(15)
‎77.32
(15)
39
‎-
‎44
+7
‎Win5
‎5.74%
(2)
‎0.00%
(17)
‎0.00
(17)
36
‎-
‎45
-1
‎kotelevskiy85
‎5.73%
(1)
‎0.00%
(16)
‎0.00
(16)
33
‎-
‎46
-18
‎kosoi
‎6.26%
(7)
‎0.25%
(12)
‎25.66
(12)
31
‎-
‎47
+4
‎Samn
‎5.90%
(4)
‎0.15%
(14)
‎39.54
(13)
31
‎-
‎48
+3
‎Mosi1996
‎5.84%
(3)
‎0.77%
(10)
‎8.37
(9)
22
‎-
‎49
‎H2MUSIC
‎7.35%
(16)
‎4.49%
(1)
‎1.88
(1)
18
‎-
‎50
-12
‎Renepjd
‎6.53%
(11)
‎2.26%
(4)
‎3.19
(2)
17
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎hoomll
‎16.13%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎anufroz
‎15.99%
‎0.00%
‎0.00
‎3
‎midnight_sun
‎14.23%
‎0.87%
‎17.35
‎4
‎spochinom
‎14.12%
‎0.00%
‎0.00
‎5
‎kaltuy
‎14.05%
‎0.00%
‎0.00
‎6
‎hamideh52
‎13.19%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎peyman74
‎13.19%
‎0.00%
‎0.00
‎8
‎tepterya
‎12.86%
‎0.00%
‎0.00
‎9
‎MedvedT
‎12.30%
‎1.91%
‎7.45
‎10
‎zmv
‎11.70%
‎0.00%
‎0.00
‎11
‎Djak912
‎11.62%
‎0.00%
‎0.00
‎12
‎Mish
‎11.53%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎FX_14
‎10.60%
‎4.20%
‎3.53
‎14
‎ufedota
‎10.43%
‎2.01%
‎6.19
‎15
‎Karl1
‎10.33%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎malmal
‎10.30%
‎2.00%
‎6.16
‎17
‎Zagalo
‎9.36%
‎0.00%
‎0.00
‎18
‎tokay
‎9.23%
‎2.04%
‎5.52
‎19
‎And2003
‎8.51%
‎2.33%
‎4.29
‎20
‎Sina
‎8.51%
‎0.00%
‎0.00
‎21
‎Harry
‎8.11%
‎0.00%
‎0.00
‎22
‎Faddei
‎8.09%
‎0.00%
‎0.00
‎23
‎Shivana
‎8.07%
‎0.00%
‎0.00
‎24
‎Setad88
‎8.05%
‎0.00%
‎0.00
‎25
‎9g
‎7.99%
‎0.00%
‎0.00
‎26
‎KENT
‎7.84%
‎0.00%
‎0.00
‎27
‎Sebastian
‎7.80%
‎0.00%
‎0.00
‎28
‎DAV
‎7.78%
‎0.38%
‎21.05
‎29
‎Henry
‎7.70%
‎0.00%
‎0.00
‎30
‎KAG
‎7.66%
‎0.00%
‎0.00
‎31
‎Tirana09
‎7.64%
‎0.00%
‎0.00
‎32
‎Silver
‎7.64%
‎0.00%
‎0.00
‎33
‎alex701
‎7.54%
‎0.00%
‎0.00
‎34
‎super
‎7.47%
‎0.00%
‎0.00
‎35
‎H2MUSIC
‎7.35%
‎4.49%
‎1.88
‎36
‎V3
‎6.97%
‎0.00%
‎0.00
‎37
‎Sergo_300
‎6.88%
‎0.00%
‎0.00
‎38
‎AntonimYs
‎6.72%
‎0.00%
‎0.00
‎39
‎mikhail12
‎6.65%
‎0.17%
‎40.97
‎40
‎Renepjd
‎6.53%
‎2.26%
‎3.19
‎41
‎Artbest
‎6.49%
‎0.00%
‎0.00
‎42
‎ole555777
‎6.30%
‎0.08%
‎77.32
‎43
‎TheMift
‎6.27%
‎0.00%
‎0.00
‎44
‎kosoi
‎6.26%
‎0.25%
‎25.66
‎45
‎God
‎6.02%
‎0.00%
‎0.00
‎46
‎ENDRIO 2561
‎5.96%
‎0.00%
‎0.00
‎47
‎Samn
‎5.90%
‎0.15%
‎39.54
‎48
‎Mosi1996
‎5.84%
‎0.77%
‎8.37
‎49
‎Win5
‎5.74%
‎0.00%
‎0.00
‎50
‎kotelevskiy85
‎5.73%
‎0.00%
‎0.00
‎51
‎qwert
‎5.72%
‎0.00%
‎0.00
‎52
‎idis
‎5.69%
‎0.00%
‎0.00
‎53
‎ZHUCK
‎5.68%
‎0.00%
‎0.00
‎54
‎prost
‎5.53%
‎0.00%
‎0.00
‎55
‎Dom
‎5.51%
‎0.00%
‎0.00
‎56
‎PVV
‎5.48%
‎1.49%
‎4.42
‎57
‎kassir
‎5.41%
‎0.02%
‎339.10
‎58
‎Ankul
‎5.30%
‎0.00%
‎0.00
‎59
‎as
‎5.29%
‎1.01%
‎6.24
‎60
‎live
‎5.19%
‎0.00%
‎0.00
‎61
‎FMG
‎5.18%
‎0.11%
‎45.67
‎62
‎Mohamad533
‎5.17%
‎0.27%
‎20.13
‎63
‎Yauda
‎5.16%
‎0.00%
‎0.00
‎64
‎Bek
‎5.13%
‎0.00%
‎0.00
‎65
‎disa_nrg
‎5.12%
‎0.00%
‎0.00
‎66
‎zosya
‎5.08%
‎0.00%
‎0.00
‎67
‎jet
‎4.94%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎Sanjar
‎4.91%
‎0.00%
‎0.00
‎69
‎Vichka
‎4.90%
‎6.06%
‎1.81
‎70
‎Aidin Ghani
‎4.87%
‎0.00%
‎0.00
‎71
‎Rebeka anelka
‎4.86%
‎0.00%
‎0.00
‎72
‎AMoney
‎4.78%
‎0.00%
‎0.00
‎73
‎bandera
‎4.74%
‎0.00%
‎0.00
‎74
‎Yurok
‎4.70%
‎0.00%
‎0.00
‎75
‎elham33
‎4.69%
‎4.52%
‎2.04
‎76
‎Transerpher
‎4.67%
‎0.72%
‎7.48
‎77
‎DDDDDD33
‎4.65%
‎0.33%
‎12.63
‎78
‎idahoki
‎4.64%
‎0.00%
‎0.00
‎79
‎kak
‎4.62%
‎0.52%
‎9.96
‎80
‎hirad
‎4.61%
‎0.00%
‎0.00
‎81
‎Andoff
‎4.61%
‎0.00%
‎0.00
‎82
‎kemer
‎4.61%
‎0.00%
‎0.00
‎83
‎Apt
‎4.57%
‎0.00%
‎0.00
‎84
‎Miladdehkordi
‎4.56%
‎0.00%
‎0.00
‎85
‎MAMAD
‎4.55%
‎0.00%
‎0.00
‎86
‎Kangaroo
‎4.51%
‎0.01%
‎305.84
‎87
‎Dibala
‎4.46%
‎2.56%
‎2.74
‎88
‎GOLDEN ROSE
‎4.39%
‎0.00%
‎0.00
‎89
‎ctac
‎4.29%
‎0.00%
‎0.00
‎90
‎Wat6tfm
‎4.29%
‎0.00%
‎0.00
‎91
‎Yahya
‎4.29%
‎0.00%
‎0.00
‎92
‎Centurion
‎4.29%
‎0.00%
‎0.00
‎93
‎Tirana12
‎4.27%
‎0.00%
‎0.00
‎94
‎MITKA
‎4.27%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎war99
‎4.26%
‎0.00%
‎0.00
‎96
‎Vovchus
‎4.26%
‎0.00%
‎0.00
‎97
‎Barekat0
‎4.25%
‎0.00%
‎0.00
‎98
‎fghsn
‎4.25%
‎0.00%
‎0.00
‎99
‎Richmond
‎4.25%
‎0.00%
‎0.00
‎100
‎Ask
‎4.24%
‎0.00%
‎0.00
‎101
‎Arash
‎4.24%
‎0.00%
‎0.00
‎102
‎Evgen4
‎4.21%
‎0.14%
‎31.93
‎103
‎evilive
‎4.13%
‎0.00%
‎0.00
‎104
‎sungariec
‎4.12%
‎0.14%
‎31.33
‎105
‎Dubstep
‎4.12%
‎0.00%
‎0.00
‎106
‎DKK
‎4.06%
‎0.00%
‎0.00
‎107
‎speculiantu
‎4.03%
‎0.00%
‎0.00
‎108
‎Nikoteen
‎4.02%
‎0.00%
‎0.00
‎109
‎saymel
‎3.97%
‎1.58%
‎3.51
‎110
‎YrijVoronkov
‎3.94%
‎2.13%
‎2.74
‎111
‎Wrester94
‎3.90%
‎1.63%
‎3.39
‎112
‎pulyadura
‎3.83%
‎6.20%
‎1.62
‎113
‎serjoga50005
‎3.75%
‎0.00%
‎0.00
‎114
‎ergegeg
‎3.71%
‎0.03%
‎129.06
‎115
‎aliiiiii
‎3.58%
‎0.00%
‎0.00
‎116
‎nightmare
‎3.56%
‎0.00%
‎0.00
‎117
‎chikchik
‎3.49%
‎0.00%
‎0.00
‎118
‎vahemm
‎3.44%
‎0.00%
‎0.00
‎119
‎Krenev
‎3.42%
‎2.67%
‎1.92
‎120
‎ANDREI111
‎3.40%
‎0.00%
‎0.00
‎121
‎skr
‎3.32%
‎0.00%
‎0.00
‎122
‎Suvorov
‎3.26%
‎0.00%
‎0.00
‎123
‎mohsen--mashhad
‎3.23%
‎0.16%
‎20.84
‎124
‎Hristianin
‎3.23%
‎0.00%
‎0.00
‎125
‎Yazdan.N.Eslami
‎3.21%
‎1.34%
‎3.40
‎126
‎Zemlak
‎3.21%
‎0.00%
‎0.00
‎127
‎Trader-63
‎3.18%
‎0.00%
‎0.00
‎128
‎Julia80-80
‎3.09%
‎0.16%
‎20.31
‎129
‎kombiz
‎3.07%
‎0.00%
‎0.00
‎130
‎mostafa1382
‎3.07%
‎0.00%
‎0.00
‎131
‎onpeliv
‎2.99%
‎1.01%
‎3.83
‎132
‎mote
‎2.97%
‎3.24%
‎1.92
‎133
‎Jk
‎2.92%
‎0.42%
‎7.93
‎134
‎S.Reza
‎2.90%
‎0.05%
‎28.13
‎135
‎bagun1985
‎2.84%
‎0.21%
‎13.85
‎136
‎Dmitrii
‎2.83%
‎1.67%
‎2.47
‎137
‎Orakul
‎2.81%
‎0.00%
‎0.00
‎138
‎Vorik
‎2.79%
‎0.00%
‎0.00
‎139
‎BBX
‎2.79%
‎1.10%
‎3.52
‎140
‎1KARBOFOS
‎2.75%
‎0.70%
‎4.65
‎141
‎rges
‎2.75%
‎0.00%
‎0.00
‎142
‎mmzebar
‎2.74%
‎0.83%
‎3.84
‎143
‎a19vr
‎2.63%
‎0.94%
‎3.79
‎144
‎hosein
‎2.62%
‎0.00%
‎0.00
‎145
‎vokatan
‎2.62%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎Al59
‎2.62%
‎0.00%
‎0.00
‎147
‎Q
‎2.58%
‎0.00%
‎0.00
‎148
‎XX
‎2.56%
‎0.00%
‎0.00
‎149
‎makarakam
‎2.54%
‎6.20%
‎1.41
‎150
‎100percents
‎2.50%
‎0.00%
‎0.00
‎151
‎leos
‎2.50%
‎0.21%
‎13.07
‎152
‎AMIR MOMENIN ALI
‎2.48%
‎1.58%
‎2.57
‎153
‎jaba77
‎2.47%
‎1.20%
‎3.06
‎154
‎acryl
‎2.46%
‎0.00%
‎0.00
‎155
‎Hen
‎2.45%
‎0.00%
‎0.00
‎156
‎Esi
‎2.44%
‎0.00%
‎0.00
‎157
‎URUR
‎2.44%
‎2.33%
‎2.05
‎158
‎Vuqqi
‎2.40%
‎0.10%
‎23.89
‎159
‎LMK
‎2.40%
‎0.00%
‎0.00
‎160
‎Vgik
‎2.33%
‎1.82%
‎2.28
‎161
‎Teeo
‎2.33%
‎0.18%
‎8.25
‎162
‎Ali heravi
‎2.33%
‎0.50%
‎5.68
‎163
‎akula77
‎2.31%
‎0.88%
‎3.64
‎164
‎rus1
‎2.31%
‎0.00%
‎0.00
‎165
‎VaVlad
‎2.31%
‎0.00%
‎0.00
‎166
‎samet91
‎2.29%
‎2.62%
‎1.78
‎167
‎Eight_Noise
‎2.29%
‎0.00%
‎0.00
‎168
‎OlegVB
‎2.28%
‎0.00%
‎0.00
‎169
‎Fito
‎2.25%
‎0.00%
‎0.00
‎170
‎Iskander
‎2.21%
‎5.48%
‎1.40
‎171
‎Saa
‎2.19%
‎0.13%
‎17.11
‎172
‎MVNNN
‎2.19%
‎0.48%
‎5.46
‎173
‎aligoles
‎2.17%
‎0.24%
‎9.80
‎174
‎Ehsan_FX
‎2.15%
‎1.53%
‎2.41
‎175
‎ALEX 2502
‎2.15%
‎0.49%
‎5.39
‎176
‎VaVi
‎2.12%
‎0.00%
‎0.00
‎177
‎Mishka
‎2.11%
‎0.00%
‎0.00
‎178
‎Fadia
‎2.07%
‎0.00%
‎0.00
‎179
‎Reza8
‎2.07%
‎0.12%
‎17.49
‎180
‎kazi
‎2.04%
‎0.00%
‎0.00
‎181
‎Kamakero
‎2.04%
‎1.71%
‎1.97
‎182
‎LeonidBorisovich
‎2.03%
‎0.00%
‎0.00
‎183
‎uust
‎2.03%
‎0.00%
‎0.00
‎184
‎Leks
‎2.03%
‎0.00%
‎0.00
‎185
‎Direct
‎2.00%
‎0.00%
‎0.00
‎186
‎Magtymguly
‎1.98%
‎0.83%
‎3.39
‎187
‎ktd
‎1.98%
‎0.00%
‎396.28
‎188
‎Davod
‎1.96%
‎0.00%
‎0.00
‎189
‎Tak
‎1.94%
‎0.00%
‎0.00
‎190
‎ivanVM
‎1.91%
‎0.45%
‎3.07
‎191
‎Negar
‎1.91%
‎0.00%
‎0.00
‎192
‎akbar1
‎1.90%
‎0.16%
‎12.81
‎193
‎ghjr
‎1.90%
‎0.00%
‎0.00
‎194
‎Bogat 999666
‎1.88%
‎0.00%
‎0.00
‎195
‎Leordo
‎1.87%
‎0.00%
‎0.00
‎196
‎PUX
‎1.87%
‎0.00%
‎0.00
‎197
‎Aron7878
‎1.85%
‎0.00%
‎0.00
‎198
‎Weraty
‎1.85%
‎0.00%
‎0.00
‎199
‎Xiaomi
‎1.85%
‎0.00%
‎0.00
‎200
‎Persian
‎1.85%
‎2.03%
‎1.91
‎201
‎Juyy1290
‎1.85%
‎0.00%
‎0.00
‎202
‎Venous
‎1.85%
‎0.00%
‎0.00
‎203
‎Tara
‎1.84%
‎0.00%
‎0.00
‎204
‎sergik_bur
‎1.83%
‎3.73%
‎1.48
‎205
‎OMIDZOLALL
‎1.82%
‎0.00%
‎0.00
‎206
‎Anjelina
‎1.81%
‎0.00%
‎0.00
‎207
‎nik2
‎1.81%
‎0.00%
‎0.00
‎208
‎4xxxx
‎1.79%
‎0.00%
‎0.00
‎209
‎denonoidus
‎1.78%
‎0.00%
‎0.00
‎210
‎Mkj
‎1.78%
‎0.10%
‎15.04
‎211
‎KOTOVSKI
‎1.77%
‎0.93%
‎2.90
‎212
‎Olimpicridder
‎1.74%
‎1.03%
‎1.97
‎213
‎roohi
‎1.74%
‎0.00%
‎0.00
‎214
‎Konstd
‎1.71%
‎0.00%
‎0.00
‎215
‎Nadya2102
‎1.70%
‎1.14%
‎2.12
‎216
‎MALISH
‎1.69%
‎0.35%
‎5.84
‎217
‎hamid1989
‎1.68%
‎0.18%
‎10.46
‎218
‎Lobga2019
‎1.66%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎nemec pro
‎1.66%
‎1.09%
‎2.52
‎220
‎qenzuje
‎1.64%
‎1.42%
‎2.12
‎221
‎Fari
‎1.63%
‎0.00%
‎0.00
‎222
‎Micro.ice
‎1.60%
‎0.10%
‎7.87
‎223
‎Bosik0071
‎1.59%
‎0.00%
‎0.00
‎224
‎krll
‎1.58%
‎0.00%
‎0.00
‎225
‎kmissar
‎1.57%
‎0.11%
‎14.63
‎226
‎avt620
‎1.54%
‎0.96%
‎1.99
‎227
‎LAV2020
‎1.53%
‎0.55%
‎3.72
‎228
‎Pesadita
‎1.51%
‎0.00%
‎0.00
‎229
‎ZeleBoba
‎1.49%
‎0.10%
‎16.73
‎230
‎Anna0808
‎1.47%
‎0.00%
‎0.00
‎231
‎Romas
‎1.47%
‎0.45%
‎4.23
‎232
‎Alda
‎1.47%
‎0.46%
‎4.14
‎233
‎Mikhail 73
‎1.46%
‎0.00%
‎0.00
‎234
‎Sciler
‎1.46%
‎0.39%
‎4.72
‎235
‎Marija
‎1.45%
‎1.20%
‎2.18
‎236
‎Vidadi
‎1.44%
‎0.00%
‎0.00
‎237
‎sabina
‎1.44%
‎0.00%
‎0.00
‎238
‎bva
‎1.43%
‎0.14%
‎11.13
‎239
‎Ed49
‎1.41%
‎2.30%
‎1.59
‎240
‎CuJla26
‎1.40%
‎0.12%
‎12.42
‎241
‎contest1100
‎1.38%
‎0.00%
‎0.00
‎242
‎Seyedehfarah Khatamg
‎1.38%
‎1.08%
‎1.66
‎243
‎Amir Esfandiar
‎1.36%
‎0.00%
‎0.00
‎244
‎Grebennik
‎1.34%
‎0.00%
‎0.00
‎245
‎Mohammad.Kosarian1
‎1.32%
‎1.26%
‎2.04
‎246
‎suvar
‎1.28%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎Galeon
‎1.27%
‎0.00%
‎0.00
‎248
‎Farzad.R
‎1.25%
‎1.84%
‎1.66
‎249
‎Kavir.fx
‎1.21%
‎0.00%
‎0.00
‎250
‎Andrii
‎1.21%
‎0.00%
‎0.00
‎251
‎Afganstan
‎1.20%
‎3.01%
‎1.38
‎252
‎Dok9s
‎1.19%
‎0.72%
‎2.66
‎253
‎sssval
‎1.19%
‎0.00%
‎596.00
‎254
‎Masoud.ir
‎1.18%
‎0.00%
‎0.00
‎255
‎Sevast
‎1.12%
‎6.72%
‎1.17
‎256
‎m12
‎1.07%
‎2.26%
‎1.47
‎257
‎lachuga
‎1.05%
‎6.72%
‎1.16
‎258
‎swl
‎1.05%
‎0.24%
‎2.84
‎259
‎Nazargami
‎1.03%
‎6.72%
‎1.15
‎260
‎ludk
‎1.02%
‎0.24%
‎5.21
‎261
‎sergej77772008
‎1.02%
‎0.00%
‎0.00
‎262
‎Matrix
‎1.01%
‎1.28%
‎1.79
‎263
‎cpuir
‎1.01%
‎0.00%
‎0.00
‎264
‎Chetsmile
‎0.99%
‎6.13%
‎1.16
‎265
‎Hadi Esfandyari
‎0.98%
‎1.54%
‎1.62
‎266
‎Guide
‎0.98%
‎0.00%
‎0.00
‎267
‎Palladin
‎0.97%
‎3.37%
‎1.29
‎268
‎Dluma
‎0.97%
‎0.37%
‎3.65
‎269
‎leodotcom
‎0.96%
‎3.49%
‎1.27
‎270
‎MaryaM
‎0.95%
‎1.48%
‎1.64
‎271
‎Q75
‎0.95%
‎0.06%
‎18.18
‎272
‎Vasyaal
‎0.94%
‎6.80%
‎1.14
‎273
‎kalmuk
‎0.94%
‎6.23%
‎1.15
‎274
‎kmmr
‎0.93%
‎1.84%
‎1.50
‎275
‎morad20
‎0.91%
‎0.44%
‎2.55
‎276
‎Neverhood
‎0.90%
‎0.00%
‎0.00
‎277
‎vadimby
‎0.90%
‎0.86%
‎2.03
‎278
‎rasol525
‎0.90%
‎0.00%
‎0.00
‎279
‎Malek
‎0.89%
‎0.00%
‎0.00
‎280
‎A30
‎0.88%
‎0.00%
‎0.00
‎281
‎Zanna10
‎0.88%
‎1.66%
‎1.53
‎282
‎graimz
‎0.86%
‎0.88%
‎1.96
‎283
‎srsmco
‎0.84%
‎0.42%
‎2.99
‎284
‎PPAn
‎0.84%
‎0.45%
‎2.74
‎285
‎goz_abi
‎0.81%
‎0.00%
‎0.00
‎286
‎DiegoBarros
‎0.79%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎Burbur
‎0.78%
‎6.30%
‎1.12
‎288
‎George S
‎0.77%
‎0.00%
‎0.00
‎289
‎basilio55
‎0.76%
‎0.00%
‎0.00
‎290
‎skif1964
‎0.74%
‎0.83%
‎1.89
‎291
‎AMA
‎0.74%
‎0.00%
‎0.00
‎292
‎Izham
‎0.74%
‎0.00%
‎0.00
‎293
‎September11
‎0.72%
‎5.40%
‎1.13
‎294
‎stasfx
‎0.71%
‎2.07%
‎1.35
‎295
‎Flau
‎0.70%
‎0.37%
‎2.89
‎296
‎Svet
‎0.69%
‎0.18%
‎4.71
‎297
‎javaddx
‎0.67%
‎0.68%
‎1.98
‎298
‎Madinson
‎0.66%
‎0.00%
‎0.00
‎299
‎Feeranym
‎0.62%
‎0.00%
‎0.00
‎300
‎divar
‎0.62%
‎3.63%
‎1.15
‎301
‎alizare
‎0.60%
‎0.36%
‎2.67
‎302
‎Afshar
‎0.60%
‎0.14%
‎5.38
‎303
‎TSV
‎0.55%
‎0.00%
‎0.00
‎304
‎Milad
‎0.54%
‎0.21%
‎2.13
‎305
‎PoPasha
‎0.52%
‎1.63%
‎1.32
‎306
‎Antrasit
‎0.52%
‎2.85%
‎1.17
‎307
‎ES
‎0.51%
‎0.22%
‎3.39
‎308
‎Mihalych
‎0.51%
‎2.26%
‎1.23
‎309
‎PamPam
‎0.51%
‎0.87%
‎1.58
‎310
‎Arashk
‎0.50%
‎0.02%
‎32.39
‎311
‎Prostoy
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎312
‎S.Arne
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎313
‎HAMED
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎314
‎Alexey Polynov
‎0.48%
‎0.00%
‎0.00
‎315
‎moriarti
‎0.48%
‎0.00%
‎0.00
‎316
‎horse7776
‎0.47%
‎0.00%
‎0.00
‎317
‎annvee
‎0.46%
‎0.00%
‎0.00
‎318
‎partha
‎0.46%
‎0.30%
‎2.52
‎319
‎maustas
‎0.45%
‎0.00%
‎0.00
‎320
‎sasan
‎0.44%
‎0.00%
‎0.00
‎321
‎mbforex
‎0.43%
‎0.21%
‎2.31
‎322
‎Kozak
‎0.42%
‎0.00%
‎0.00
‎323
‎sabuor
‎0.42%
‎0.00%
‎0.00
‎324
‎busstopu
‎0.42%
‎1.02%
‎1.36
‎325
‎korgon1
‎0.42%
‎0.00%
‎0.00
‎326
‎alireza5000
‎0.41%
‎1.41%
‎1.28
‎327
‎pila
‎0.40%
‎1.82%
‎1.15
‎328
‎dron40
‎0.40%
‎0.00%
‎0.00
‎329
‎Fara
‎0.39%
‎0.02%
‎16.53
‎330
‎HFM
‎0.38%
‎0.00%
‎0.00
‎331
‎asr777
‎0.37%
‎0.00%
‎0.00
‎332
‎DIMOXA
‎0.36%
‎0.23%
‎2.56
‎333
‎USD Pac-Man
‎0.33%
‎0.00%
‎0.00
‎334
‎OZ
‎0.31%
‎0.00%
‎0.00
‎335
‎wald50
‎0.31%
‎0.10%
‎3.90
‎336
‎mohamadkohkan
‎0.30%
‎0.25%
‎2.22
‎337
‎ffin22
‎0.30%
‎0.11%
‎3.73
‎338
‎shadow_jacker
‎0.30%
‎0.00%
‎0.00
‎339
‎Marin4444a
‎0.28%
‎0.00%
‎86.67
‎340
‎Irina Vershi
‎0.28%
‎0.00%
‎0.00
‎341
‎Genezis
‎0.28%
‎0.00%
‎0.00
‎342
‎DsTrader
‎0.27%
‎6.10%
‎1.04
‎343
‎gavr_san
‎0.24%
‎1.13%
‎1.21
‎344
‎bugazz
‎0.24%
‎0.56%
‎1.42
‎345
‎mixailov
‎0.22%
‎0.00%
‎0.00
‎346
‎BAZIL
‎0.21%
‎0.13%
‎2.64
‎347
‎VN-RT
‎0.21%
‎2.06%
‎1.10
‎348
‎Born
‎0.21%
‎0.00%
‎0.00
‎349
‎kovsk
‎0.20%
‎0.00%
‎0.00
‎350
‎parisa
‎0.19%
‎0.13%
‎2.44
‎351
‎janfx
‎0.19%
‎0.00%
‎0.00
‎352
‎Classic
‎0.18%
‎0.00%
‎0.00
‎353
‎sahar__
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎354
‎Brown55
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎355
‎Delta44
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎356
‎Pouya09
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎357
‎mey0015
‎0.16%
‎0.00%
‎0.00
‎358
‎statas
‎0.14%
‎0.25%
‎1.38
‎359
‎Deed
‎0.14%
‎1.54%
‎1.09
‎360
‎DIMICH
‎0.13%
‎0.00%
‎0.00
‎361
‎Felix
‎0.13%
‎0.00%
‎0.00
‎362
‎RinaF
‎0.13%
‎1.25%
‎1.10
‎363
‎Mohammad mjn
‎0.13%
‎0.77%
‎1.15
‎364
‎Serggg
‎0.13%
‎1.32%
‎1.07
‎365
‎shox1990
‎0.10%
‎0.52%
‎1.20
‎366
‎April
‎0.10%
‎0.00%
‎0.00
‎367
‎LORD OMID
‎0.10%
‎0.00%
‎0.00
‎368
‎Imanamateure
‎0.10%
‎0.00%
‎0.00
‎369
‎A. Beckham
‎0.09%
‎0.14%
‎1.66
‎370
‎Jordan
‎0.07%
‎0.00%
‎0.00
‎371
‎Ofogh1404
‎0.07%
‎0.00%
‎0.00
‎372
‎Egor2611
‎0.06%
‎0.23%
‎1.27
‎373
‎ant1480
‎0.06%
‎0.01%
‎6.12
‎374
‎ALP
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎375
‎Abedi111
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎376
‎Mosam
‎0.06%
‎0.27%
‎1.22
‎377
‎Urka
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎378
‎GAlMi
‎0.05%
‎4.67%
‎1.01
‎379
‎Hamiduk666
‎0.05%
‎1.48%
‎1.03
‎380
‎Roya
‎0.04%
‎1.10%
‎1.03
‎381
‎SERGEY100ROZHEV
‎0.04%
‎0.00%
‎0.00

پیشنهاد ویژه

از 18.10 تا 22.10

رتبه‌بندی توربو

رتبه بندی توربو نتایج بهترین شرکت‌کنندگان را طی «هفته توربو» نشان می‌دهد؛ پیشنهادی ویژه در رقابت «واقعیت مجازی» که هر دو هفته برگزار می‌شود و یک هفته ادامه دارد. شرکت‌کنندگان برتر تا پیش از پایان این دور جوایز نقدی از 5 تا 50 دلار آمریکا دریافت خواهند کرد.

مقام

search icon

درآمد

‎1
+1
‎hoomll
‎16.13%
70
USD
‎2
-1
‎anufroz
‎15.99%
60
USD
‎3
‎midnight_sun
‎14.23%
50
USD
‎4
+1
‎spochinom
‎14.12%
40
USD
‎5
+1
‎kaltuy
‎14.05%
30
USD
‎6
+1
‎hamideh52
‎13.19%
20
USD
‎7
+1
‎peyman74
‎13.19%
10
USD
‎8
+1
‎tepterya
‎12.86%
10
USD
‎9
+1
‎MedvedT
‎12.30%
5
USD
‎10
+1
‎zmv
‎11.70%
5
USD

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.