واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 60

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 427

  شرکت کنندگان دوره 8

دوره 8 ادامه دارد 26/07/2021 - 14/08/2021
ثبت نام

رتبه بندی دوره 8 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 31/07/2021 02:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎Beyen
‎24.53%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
250
USD
‎2
‎c4444
‎22.44%
(49)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
147
200
USD
‎3
‎O-la-la
‎21.54%
(47)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
143
150
USD
‎4
‎Subbota
‎20.73%
(46)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
140
100
USD
‎5
‎behzad13610630
‎20.73%
(45)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
137
90
USD
‎6
‎FMG
‎20.49%
(44)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
134
80
USD
‎7
‎chereda
‎20.32%
(43)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
131
70
USD
‎8
‎FRANKLIN
‎20.17%
(42)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
128
60
USD
‎9
‎WildDikson
‎14.86%
(39)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
123
50
USD
‎10
‎paradise
‎14.59%
(37)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
119
40
USD
‎11
‎LudOk
‎14.42%
(36)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
116
3000
ALP
‎12
‎Vahabov
‎14.36%
(35)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
113
2000
ALP
‎13
‎tiger62
‎14.25%
(34)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
110
1000
ALP
‎14
‎Evgen
‎14.24%
(32)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
106
900
ALP
‎15
‎yam
‎14.17%
(31)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
103
900
ALP
‎16
‎Powergod
‎13.81%
(30)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
100
800
ALP
‎17
‎mehsep
‎13.80%
(29)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
97
800
ALP
‎18
‎MONETA
‎13.70%
(28)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
94
700
ALP
‎19
‎skr
‎12.24%
(18)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
82
700
ALP
‎20
‎sandy
‎11.70%
(16)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
78
600
ALP
‎21
‎camel-trophy
‎13.51%
(27)
‎0.11%
(23)
‎123.63
(24)
74
600
ALP
‎22
‎parlamenter
‎11.35%
(13)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
73
500
ALP
‎23
‎aleks_868
‎17.23%
(40)
‎1.00%
(14)
‎18.22
(18)
72
500
ALP
‎24
‎erfeli
‎13.32%
(26)
‎0.38%
(22)
‎36.41
(22)
70
500
ALP
‎25
‎astr777
‎11.29%
(12)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
70
400
ALP
‎26
‎GT
‎11.24%
(11)
‎0.00%
(28)
‎0.00
(28)
67
400
ALP
‎27
‎tCromwell
‎12.99%
(25)
‎0.67%
(20)
‎20.24
(20)
65
400
ALP
‎28
‎Scald
‎11.23%
(10)
‎0.00%
(27)
‎0.00
(27)
64
300
ALP
‎29
‎MaryamAsadi
‎12.71%
(23)
‎0.68%
(19)
‎19.80
(19)
61
300
ALP
‎30
‎Sly
‎11.05%
(9)
‎0.00%
(26)
‎0.00
(26)
61
300
ALP
‎31
‎Turk.O
‎22.01%
(48)
‎4.05%
(5)
‎3.84
(6)
59
‎-
‎32
‎Nadezhda
‎14.73%
(38)
‎1.91%
(9)
‎8.71
(11)
58
‎-
‎33
‎Sovaal
‎10.89%
(7)
‎0.09%
(24)
‎115.12
(23)
54
‎-
‎34
‎FOREX
‎10.54%
(4)
‎0.03%
(25)
‎318.47
(25)
54
‎-
‎35
‎mans
‎12.76%
(24)
‎1.01%
(13)
‎13.67
(15)
52
‎-
‎36
‎Semant
‎11.73%
(17)
‎0.72%
(18)
‎17.21
(17)
52
‎-
‎37
‎MJ9
‎14.24%
(33)
‎2.16%
(8)
‎7.60
(9)
50
‎-
‎38
‎Shell
‎12.26%
(19)
‎0.92%
(15)
‎14.33
(16)
50
‎-
‎39
‎Nat
‎10.80%
(5)
‎0.48%
(21)
‎22.13
(21)
47
‎-
‎40
‎Anil
‎18.45%
(41)
‎5.44%
(3)
‎2.76
(2)
46
‎-
‎41
‎rezafx
‎12.31%
(20)
‎1.15%
(12)
‎11.69
(13)
45
‎-
‎42
‎rustam
‎10.47%
(3)
‎0.87%
(16)
‎13.02
(14)
33
‎-
‎43
‎onpeliv
‎10.35%
(1)
‎0.74%
(17)
‎9.20
(12)
30
‎-
‎44
‎rushan
‎12.53%
(21)
‎4.93%
(4)
‎3.54
(4)
29
‎-
‎45
‎Alex.V
‎11.62%
(14)
‎2.84%
(7)
‎5.09
(7)
28
‎-
‎46
‎ironia
‎12.62%
(22)
‎5.76%
(2)
‎3.19
(3)
27
‎-
‎47
‎groza
‎10.86%
(6)
‎1.57%
(11)
‎7.91
(10)
27
‎-
‎48
‎kirpich
‎10.36%
(2)
‎1.72%
(10)
‎7.04
(8)
20
‎-
‎49
‎surgut
‎10.94%
(8)
‎3.87%
(6)
‎3.83
(5)
19
‎-
‎50
‎Antrasit
‎11.64%
(15)
‎5.81%
(1)
‎2.60
(1)
17
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎Beyen
‎24.53%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎c4444
‎22.44%
‎0.00%
‎0.00
‎3
‎Turk.O
‎22.01%
‎4.05%
‎3.84
‎4
‎O-la-la
‎21.54%
‎0.00%
‎0.00
‎5
‎Subbota
‎20.73%
‎0.00%
‎0.00
‎6
‎behzad13610630
‎20.73%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎FMG
‎20.49%
‎0.00%
‎0.00
‎8
‎chereda
‎20.32%
‎0.00%
‎0.00
‎9
‎FRANKLIN
‎20.17%
‎0.00%
‎0.00
‎10
‎Anil
‎18.45%
‎5.44%
‎2.76
‎11
‎aleks_868
‎17.23%
‎1.00%
‎18.22
‎12
‎WildDikson
‎14.86%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎Nadezhda
‎14.73%
‎1.91%
‎8.71
‎14
‎paradise
‎14.59%
‎0.00%
‎0.00
‎15
‎LudOk
‎14.42%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎Vahabov
‎14.36%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎tiger62
‎14.25%
‎0.00%
‎0.00
‎18
‎MJ9
‎14.24%
‎2.16%
‎7.60
‎19
‎Evgen
‎14.24%
‎0.00%
‎0.00
‎20
‎yam
‎14.17%
‎0.00%
‎0.00
‎21
‎Powergod
‎13.81%
‎0.00%
‎0.00
‎22
‎mehsep
‎13.80%
‎0.00%
‎0.00
‎23
‎MONETA
‎13.70%
‎0.00%
‎0.00
‎24
‎camel-trophy
‎13.51%
‎0.11%
‎123.63
‎25
‎erfeli
‎13.32%
‎0.38%
‎36.41
‎26
‎tCromwell
‎12.99%
‎0.67%
‎20.24
‎27
‎mans
‎12.76%
‎1.01%
‎13.67
‎28
‎MaryamAsadi
‎12.71%
‎0.68%
‎19.80
‎29
‎ironia
‎12.62%
‎5.76%
‎3.19
‎30
‎rushan
‎12.53%
‎4.93%
‎3.54
‎31
‎rezafx
‎12.31%
‎1.15%
‎11.69
‎32
‎Shell
‎12.26%
‎0.92%
‎14.33
‎33
‎skr
‎12.24%
‎0.00%
‎0.00
‎34
‎Semant
‎11.73%
‎0.72%
‎17.21
‎35
‎sandy
‎11.70%
‎0.00%
‎0.00
‎36
‎Antrasit
‎11.64%
‎5.81%
‎2.60
‎37
‎Alex.V
‎11.62%
‎2.84%
‎5.09
‎38
‎parlamenter
‎11.35%
‎0.00%
‎0.00
‎39
‎astr777
‎11.29%
‎0.00%
‎0.00
‎40
‎GT
‎11.24%
‎0.00%
‎0.00
‎41
‎Scald
‎11.23%
‎0.00%
‎0.00
‎42
‎Sly
‎11.05%
‎0.00%
‎0.00
‎43
‎surgut
‎10.94%
‎3.87%
‎3.83
‎44
‎Sovaal
‎10.89%
‎0.09%
‎115.12
‎45
‎groza
‎10.86%
‎1.57%
‎7.91
‎46
‎Nat
‎10.80%
‎0.48%
‎22.13
‎47
‎FOREX
‎10.54%
‎0.03%
‎318.47
‎48
‎rustam
‎10.47%
‎0.87%
‎13.02
‎49
‎kirpich
‎10.36%
‎1.72%
‎7.04
‎50
‎onpeliv
‎10.35%
‎0.74%
‎9.20
‎51
‎NIKMOL
‎10.15%
‎0.05%
‎199.23
‎52
‎Violetca18
‎10.03%
‎0.53%
‎8.54
‎53
‎VV777
‎9.94%
‎0.00%
‎0.00
‎54
‎winner
‎9.88%
‎1.67%
‎6.91
‎55
‎idis
‎9.85%
‎0.00%
‎0.00
‎56
‎Soroket
‎9.81%
‎2.69%
‎4.65
‎57
‎aleksandr10
‎9.81%
‎0.00%
‎0.00
‎58
‎shahrooz
‎9.56%
‎0.00%
‎0.00
‎59
‎Dr Lakewood
‎9.35%
‎0.00%
‎0.00
‎60
‎Besson
‎9.27%
‎0.00%
‎0.00
‎61
‎ole555777
‎9.26%
‎1.57%
‎5.97
‎62
‎VaVlad
‎9.24%
‎0.00%
‎0.00
‎63
‎vladimervldkuzmin
‎9.16%
‎3.06%
‎3.99
‎64
‎Toriodor
‎9.03%
‎6.11%
‎2.48
‎65
‎Ankul
‎9.03%
‎4.56%
‎2.98
‎66
‎Kostianius
‎9.02%
‎0.00%
‎0.00
‎67
‎LLL2000
‎8.75%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎Verc
‎8.70%
‎1.22%
‎8.13
‎69
‎rges
‎8.65%
‎2.13%
‎5.07
‎70
‎rina1977
‎8.61%
‎0.69%
‎7.76
‎71
‎Andrii
‎8.55%
‎0.00%
‎0.00
‎72
‎Konstd
‎8.44%
‎0.53%
‎15.28
‎73
‎banshy
‎8.30%
‎4.07%
‎3.04
‎74
‎Danon
‎8.30%
‎0.00%
‎0.00
‎75
‎shaman0610
‎8.14%
‎0.00%
‎0.00
‎76
‎velbel
‎8.11%
‎0.71%
‎12.49
‎77
‎Paketa 74
‎7.91%
‎2.50%
‎2.01
‎78
‎Ginosko42
‎7.80%
‎0.47%
‎17.26
‎79
‎rasol599
‎7.74%
‎0.00%
‎0.00
‎80
‎Vezdehod
‎7.72%
‎0.00%
‎0.00
‎81
‎prasary
‎7.72%
‎0.00%
‎0.00
‎82
‎Kot
‎7.62%
‎0.00%
‎0.00
‎83
‎DenSyaopin
‎7.61%
‎0.00%
‎0.00
‎84
‎good8life
‎7.60%
‎0.44%
‎10.10
‎85
‎John Vertex
‎7.53%
‎2.11%
‎4.57
‎86
‎loshok
‎7.53%
‎2.69%
‎3.80
‎87
‎Trader-63
‎7.49%
‎1.56%
‎5.72
‎88
‎lityak
‎7.46%
‎1.79%
‎5.17
‎89
‎kaluga
‎7.39%
‎1.02%
‎8.25
‎90
‎KOTOVSKI
‎7.36%
‎0.00%
‎0.00
‎91
‎AXE CAPITAL
‎7.35%
‎1.61%
‎5.55
‎92
‎El-Excel Fx
‎7.32%
‎0.91%
‎9.08
‎93
‎Faddei
‎7.27%
‎0.05%
‎134.16
‎94
‎Taiga
‎7.23%
‎0.21%
‎24.84
‎95
‎saveliji
‎7.22%
‎0.31%
‎13.89
‎96
‎Us
‎7.07%
‎0.19%
‎37.37
‎97
‎URUR
‎7.03%
‎0.00%
‎0.00
‎98
‎Madinson
‎6.99%
‎0.35%
‎20.95
‎99
‎Master
‎6.94%
‎0.73%
‎4.52
‎100
‎Laila moradi
‎6.89%
‎0.73%
‎7.48
‎101
‎Svetlana
‎6.85%
‎0.00%
‎0.00
‎102
‎ASV60
‎6.84%
‎3.79%
‎2.80
‎103
‎Transurfer
‎6.83%
‎0.92%
‎8.43
‎104
‎Hamid.ros
‎6.81%
‎4.65%
‎2.47
‎105
‎Dalir bayesti
‎6.81%
‎0.72%
‎7.31
‎106
‎vap61
‎6.78%
‎5.54%
‎2.22
‎107
‎Kangaroo
‎6.75%
‎2.63%
‎3.57
‎108
‎moayed
‎6.75%
‎0.00%
‎0.00
‎109
‎bahram6999
‎6.65%
‎0.84%
‎8.70
‎110
‎pippala
‎6.63%
‎0.98%
‎4.30
‎111
‎saeed651
‎6.50%
‎0.00%
‎0.00
‎112
‎snp
‎6.46%
‎0.00%
‎0.00
‎113
‎Omavuaye
‎6.45%
‎1.95%
‎4.31
‎114
‎Rouzez
‎6.44%
‎2.92%
‎3.21
‎115
‎RM
‎6.42%
‎0.00%
‎0.00
‎116
‎HHhh
‎6.39%
‎0.00%
‎0.00
‎117
‎xvofx
‎6.25%
‎0.00%
‎0.00
‎118
‎bravo6
‎6.24%
‎4.37%
‎2.43
‎119
‎BOILER
‎6.12%
‎0.00%
‎0.00
‎120
‎ufedota
‎6.06%
‎0.40%
‎15.48
‎121
‎Gita
‎6.02%
‎1.31%
‎5.58
‎122
‎MadvedT
‎6.01%
‎0.40%
‎15.34
‎123
‎Ryvs
‎5.98%
‎0.54%
‎5.79
‎124
‎Tony
‎5.97%
‎0.00%
‎0.00
‎125
‎Mal_50
‎5.96%
‎0.00%
‎0.00
‎126
‎Q
‎5.81%
‎3.33%
‎2.74
‎127
‎mostafatrader
‎5.77%
‎0.40%
‎15.47
‎128
‎Reza_v
‎5.68%
‎0.63%
‎9.49
‎129
‎George S
‎5.63%
‎0.00%
‎0.00
‎130
‎Penza58rus
‎5.62%
‎1.46%
‎3.70
‎131
‎mzaash
‎5.57%
‎1.85%
‎3.83
‎132
‎scar
‎5.55%
‎1.09%
‎6.11
‎133
‎vadim.z
‎5.44%
‎0.60%
‎10.02
‎134
‎Lubov
‎5.44%
‎0.00%
‎0.00
‎135
‎vladimiracc74
‎5.42%
‎0.00%
‎0.00
‎136
‎saninous
‎5.41%
‎0.28%
‎11.89
‎137
‎p45
‎5.37%
‎0.00%
‎0.00
‎138
‎Chidi
‎5.34%
‎0.03%
‎151.80
‎139
‎Suvorov
‎5.33%
‎1.52%
‎4.51
‎140
‎Dima86
‎5.32%
‎4.15%
‎1.86
‎141
‎makarakam
‎5.25%
‎0.41%
‎13.31
‎142
‎basilio
‎5.20%
‎0.00%
‎0.00
‎143
‎Emad iran
‎5.12%
‎0.00%
‎0.00
‎144
‎Nadin
‎5.08%
‎0.00%
‎0.00
‎145
‎Bumtiki
‎5.06%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎jet
‎5.04%
‎0.00%
‎0.00
‎147
‎BAIG
‎4.99%
‎0.00%
‎0.00
‎148
‎wald50
‎4.99%
‎1.97%
‎2.56
‎149
‎Dobriy
‎4.96%
‎0.00%
‎0.00
‎150
‎r55
‎4.95%
‎5.00%
‎1.99
‎151
‎Dronov
‎4.90%
‎0.43%
‎12.29
‎152
‎Sahar
‎4.83%
‎0.00%
‎0.00
‎153
‎ALEX2502
‎4.81%
‎2.79%
‎2.73
‎154
‎cat01
‎4.77%
‎0.00%
‎0.00
‎155
‎13fks
‎4.74%
‎0.00%
‎0.00
‎156
‎Trandaf
‎4.74%
‎3.32%
‎1.86
‎157
‎Konst777
‎4.73%
‎2.44%
‎2.72
‎158
‎bahar
‎4.69%
‎0.14%
‎33.58
‎159
‎DG
‎4.67%
‎0.10%
‎45.98
‎160
‎Suba
‎4.66%
‎0.00%
‎0.00
‎161
‎ZhIN
‎4.65%
‎0.00%
‎0.00
‎162
‎Mehdi Khosravi
‎4.61%
‎0.19%
‎24.70
‎163
‎kovsk
‎4.57%
‎0.00%
‎0.00
‎164
‎DARKOB
‎4.55%
‎2.59%
‎2.76
‎165
‎leodotcom
‎4.55%
‎5.36%
‎1.85
‎166
‎resayy
‎4.53%
‎1.85%
‎3.45
‎167
‎Zema
‎4.50%
‎0.00%
‎0.00
‎168
‎kulak1221
‎4.49%
‎4.39%
‎1.86
‎169
‎XX
‎4.47%
‎0.00%
‎0.00
‎170
‎Vitality
‎4.44%
‎0.00%
‎0.00
‎171
‎Darya
‎4.42%
‎0.00%
‎0.00
‎172
‎Tabudi
‎4.41%
‎2.54%
‎1.93
‎173
‎Andros
‎4.36%
‎0.00%
‎0.00
‎174
‎nazar
‎4.35%
‎4.40%
‎1.99
‎175
‎Grog
‎4.35%
‎0.00%
‎0.00
‎176
‎den1981
‎4.34%
‎1.61%
‎3.70
‎177
‎Jam
‎4.32%
‎0.00%
‎0.00
‎178
‎Virgo
‎4.29%
‎0.76%
‎6.62
‎179
‎Pilot
‎4.28%
‎0.00%
‎0.00
‎180
‎andpol
‎4.28%
‎0.00%
‎0.00
‎181
‎Karim99
‎4.25%
‎0.00%
‎0.00
‎182
‎Faina
‎4.23%
‎0.00%
‎0.00
‎183
‎FNC618
‎4.17%
‎2.46%
‎2.06
‎184
‎Marija
‎4.15%
‎0.74%
‎5.81
‎185
‎Cat
‎4.13%
‎0.00%
‎0.00
‎186
‎Tatarin
‎4.12%
‎2.44%
‎2.36
‎187
‎annuit cceptis
‎4.11%
‎3.21%
‎2.28
‎188
‎Fovari
‎4.10%
‎1.59%
‎3.58
‎189
‎vlolk
‎4.10%
‎0.60%
‎7.85
‎190
‎GOLDEN_SEED
‎4.09%
‎2.83%
‎1.96
‎191
‎Dzhon09
‎4.08%
‎3.12%
‎1.81
‎192
‎SV
‎4.07%
‎1.70%
‎2.64
‎193
‎r93
‎4.07%
‎0.00%
‎0.00
‎194
‎Bro
‎4.06%
‎0.00%
‎0.00
‎195
‎VALTRAD
‎3.99%
‎0.00%
‎0.00
‎196
‎9g
‎3.94%
‎1.86%
‎3.12
‎197
‎Messing
‎3.91%
‎0.00%
‎0.00
‎198
‎Balu
‎3.87%
‎3.93%
‎1.80
‎199
‎Arsam
‎3.85%
‎3.62%
‎2.06
‎200
‎Renold
‎3.75%
‎0.00%
‎0.00
‎201
‎OlegVB
‎3.72%
‎0.98%
‎4.62
‎202
‎m12
‎3.71%
‎6.43%
‎1.58
‎203
‎genmax
‎3.69%
‎0.33%
‎12.17
‎204
‎mbna
‎3.64%
‎0.67%
‎6.17
‎205
‎gecko
‎3.64%
‎0.00%
‎0.00
‎206
‎Maxus
‎3.64%
‎0.71%
‎4.53
‎207
‎Fenix
‎3.62%
‎0.06%
‎58.33
‎208
‎KOPOHA-Bupyc
‎3.61%
‎0.45%
‎9.09
‎209
‎sad
‎3.61%
‎0.02%
‎178.02
‎210
‎gek
‎3.60%
‎0.00%
‎0.00
‎211
‎imGroot
‎3.56%
‎0.00%
‎0.00
‎212
‎mav56
‎3.54%
‎0.00%
‎0.00
‎213
‎AndrEl
‎3.52%
‎5.14%
‎1.68
‎214
‎RAG poola
‎3.48%
‎1.44%
‎2.91
‎215
‎Alexcom
‎3.47%
‎0.46%
‎8.46
‎216
‎ucup
‎3.45%
‎3.14%
‎2.06
‎217
‎alp2021
‎3.35%
‎0.00%
‎0.00
‎218
‎Hry1365
‎3.32%
‎0.72%
‎5.61
‎219
‎220v
‎3.30%
‎0.45%
‎4.75
‎220
‎Speed irani
‎3.27%
‎0.70%
‎4.12
‎221
‎SamuraiFX
‎3.25%
‎1.67%
‎1.80
‎222
‎mpeyman
‎3.25%
‎0.00%
‎0.00
‎223
‎Gliese
‎3.25%
‎6.50%
‎1.50
‎224
‎faza
‎3.22%
‎0.60%
‎6.41
‎225
‎King Scalpers
‎3.21%
‎0.73%
‎5.24
‎226
‎EERO
‎3.20%
‎3.21%
‎1.96
‎227
‎saleh444444444444444
‎3.20%
‎5.89%
‎1.54
‎228
‎Brosalov
‎3.20%
‎0.00%
‎0.00
‎229
‎Dima
‎3.17%
‎0.18%
‎12.07
‎230
‎IvanVM
‎3.13%
‎3.03%
‎1.59
‎231
‎AmirBullish
‎3.10%
‎0.00%
‎0.00
‎232
‎Andr 1983
‎3.02%
‎8.63%
‎1.25
‎233
‎Baza
‎2.99%
‎1.83%
‎2.63
‎234
‎wayfarer
‎2.98%
‎0.21%
‎14.89
‎235
‎V3
‎2.97%
‎9.89%
‎1.30
‎236
‎Flau
‎2.96%
‎1.37%
‎3.00
‎237
‎ctac
‎2.95%
‎0.00%
‎0.00
‎238
‎CAT YOUSEF
‎2.94%
‎2.18%
‎1.67
‎239
‎bva
‎2.93%
‎0.00%
‎0.00
‎240
‎mohammad goodarzi
‎2.91%
‎3.63%
‎1.62
‎241
‎Taro
‎2.87%
‎0.00%
‎0.00
‎242
‎masoud kenshin
‎2.86%
‎2.80%
‎1.86
‎243
‎smile
‎2.83%
‎0.00%
‎0.00
‎244
‎nor
‎2.82%
‎0.95%
‎3.85
‎245
‎Alias
‎2.81%
‎2.26%
‎2.24
‎246
‎TanyaM
‎2.81%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎mured
‎2.78%
‎7.71%
‎1.36
‎248
‎tiger
‎2.76%
‎1.85%
‎2.46
‎249
‎Lalit007
‎2.71%
‎4.50%
‎1.23
‎250
‎YaAli
‎2.70%
‎0.98%
‎2.10
‎251
‎Shpa63
‎2.65%
‎4.73%
‎1.45
‎252
‎Abolfazl
‎2.65%
‎2.57%
‎1.37
‎253
‎Qwerty
‎2.65%
‎1.83%
‎2.45
‎254
‎Mazai
‎2.65%
‎0.00%
‎0.00
‎255
‎Xiang
‎2.64%
‎0.00%
‎0.00
‎256
‎FXpishrafteh
‎2.64%
‎3.77%
‎1.70
‎257
‎Hebo
‎2.61%
‎4.83%
‎1.38
‎258
‎flash199548
‎2.60%
‎1.12%
‎3.24
‎259
‎Sophia
‎2.60%
‎0.00%
‎0.00
‎260
‎Zizi
‎2.60%
‎0.00%
‎0.00
‎261
‎Gem
‎2.59%
‎0.00%
‎0.00
‎262
‎table virt
‎2.58%
‎0.00%
‎0.00
‎263
‎SaloBoy
‎2.58%
‎0.00%
‎0.00
‎264
‎Tommy
‎2.57%
‎0.00%
‎0.00
‎265
‎Zico
‎2.56%
‎0.00%
‎0.00
‎266
‎Ferdinand
‎2.54%
‎0.00%
‎0.00
‎267
‎Romas
‎2.54%
‎1.11%
‎2.01
‎268
‎Bemposta
‎2.53%
‎0.00%
‎0.00
‎269
‎V
‎2.52%
‎0.00%
‎0.00
‎270
‎Ichlas
‎2.50%
‎3.09%
‎1.64
‎271
‎OMIDSORI
‎2.50%
‎1.07%
‎3.25
‎272
‎M.Kokhreidze
‎2.49%
‎5.04%
‎1.32
‎273
‎Alda
‎2.47%
‎1.15%
‎1.96
‎274
‎sam2078
‎2.47%
‎1.83%
‎2.35
‎275
‎tretoltd
‎2.46%
‎0.01%
‎262.26
‎276
‎farbood
‎2.45%
‎0.00%
‎0.00
‎277
‎iliyad
‎2.43%
‎0.84%
‎3.48
‎278
‎gozali
‎2.41%
‎0.39%
‎4.88
‎279
‎aliarnold
‎2.41%
‎4.88%
‎1.49
‎280
‎GOAT
‎2.38%
‎0.00%
‎0.00
‎281
‎yuliya
‎2.37%
‎0.00%
‎0.00
‎282
‎Viktor1979
‎2.37%
‎0.00%
‎0.00
‎283
‎Ggeorgij
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎284
‎f1
‎2.31%
‎0.00%
‎0.00
‎285
‎Tugelcki
‎2.31%
‎6.07%
‎1.30
‎286
‎Praise
‎2.28%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎HOLY
‎2.28%
‎0.00%
‎0.00
‎288
‎Turist
‎2.28%
‎1.95%
‎2.17
‎289
‎servadko
‎2.27%
‎0.00%
‎0.00
‎290
‎Shevy
‎2.27%
‎7.30%
‎1.31
‎291
‎Mohsen Trex
‎2.23%
‎1.23%
‎2.54
‎292
‎Toy
‎2.18%
‎0.00%
‎0.00
‎293
‎Stellar
‎2.18%
‎0.00%
‎0.00
‎294
‎san diego
‎2.18%
‎0.00%
‎0.00
‎295
‎leaf
‎2.18%
‎0.00%
‎0.00
‎296
‎Delovoy
‎2.15%
‎0.00%
‎0.00
‎297
‎KNM
‎2.15%
‎1.69%
‎1.67
‎298
‎Feny
‎2.14%
‎0.00%
‎0.00
‎299
‎Turbo
‎2.12%
‎0.00%
‎0.00
‎300
‎Contact
‎2.11%
‎0.00%
‎0.00
‎301
‎J5
‎2.11%
‎0.00%
‎0.00
‎302
‎Blank
‎2.11%
‎0.00%
‎0.00
‎303
‎Leosha
‎2.10%
‎0.00%
‎0.00
‎304
‎Buka
‎2.09%
‎0.60%
‎4.49
‎305
‎Klever
‎2.07%
‎0.00%
‎0.00
‎306
‎Vichka
‎2.07%
‎0.00%
‎0.00
‎307
‎nizove
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎308
‎Alena
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎309
‎Han
‎2.04%
‎0.00%
‎0.00
‎310
‎skif1964
‎2.03%
‎1.09%
‎1.97
‎311
‎AlexRA
‎2.02%
‎1.11%
‎2.78
‎312
‎Faik
‎2.01%
‎4.14%
‎1.48
‎313
‎Uustd
‎1.98%
‎0.65%
‎4.03
‎314
‎Sara
‎1.96%
‎0.00%
‎0.00
‎315
‎Zanch
‎1.93%
‎0.00%
‎0.00
‎316
‎mr.First
‎1.92%
‎0.12%
‎16.38
‎317
‎Jump
‎1.92%
‎0.00%
‎0.00
‎318
‎EMIN
‎1.91%
‎3.06%
‎1.45
‎319
‎soyflo
‎1.90%
‎4.62%
‎1.31
‎320
‎mina
‎1.90%
‎0.00%
‎0.00
‎321
‎7up
‎1.89%
‎0.00%
‎0.00
‎322
‎Zz
‎1.89%
‎0.00%
‎0.00
‎323
‎sualmi
‎1.89%
‎2.83%
‎1.45
‎324
‎grandmom
‎1.85%
‎0.00%
‎0.00
‎325
‎Evolved
‎1.85%
‎0.00%
‎0.00
‎326
‎Volvo
‎1.84%
‎0.00%
‎0.00
‎327
‎Tornado
‎1.84%
‎0.00%
‎0.00
‎328
‎MASOUD
‎1.82%
‎1.29%
‎2.30
‎329
‎Pavel 17072
‎1.79%
‎1.09%
‎2.65
‎330
‎rotanchik
‎1.78%
‎7.24%
‎1.25
‎331
‎reanimator
‎1.78%
‎2.01%
‎1.57
‎332
‎lit
‎1.74%
‎0.00%
‎0.00
‎333
‎navid5213
‎1.74%
‎3.68%
‎1.30
‎334
‎golden rose
‎1.72%
‎0.00%
‎0.00
‎335
‎Fx trader
‎1.72%
‎0.21%
‎9.27
‎336
‎Oleg1
‎1.71%
‎1.02%
‎2.11
‎337
‎S.SH.
‎1.71%
‎0.07%
‎25.76
‎338
‎Siviy14
‎1.71%
‎0.78%
‎3.19
‎339
‎faridMT
‎1.69%
‎0.72%
‎3.12
‎340
‎drako
‎1.66%
‎7.24%
‎1.23
‎341
‎Edris
‎1.65%
‎5.34%
‎1.31
‎342
‎sergey78
‎1.65%
‎0.00%
‎0.00
‎343
‎Donya
‎1.65%
‎0.24%
‎7.87
‎344
‎A Cord
‎1.60%
‎6.12%
‎1.26
‎345
‎hkipper
‎1.60%
‎5.49%
‎1.27
‎346
‎MOJTABA
‎1.60%
‎0.94%
‎1.75
‎347
‎AntonimYs
‎1.59%
‎0.00%
‎0.00
‎348
‎mortal1984
‎1.57%
‎5.63%
‎1.28
‎349
‎Hhh
‎1.55%
‎3.34%
‎1.26
‎350
‎Gibran
‎1.52%
‎0.00%
‎0.00
‎351
‎Welliton McDuck
‎1.52%
‎0.13%
‎12.62
‎352
‎anufroz
‎1.52%
‎0.00%
‎0.00
‎353
‎s39
‎1.50%
‎0.00%
‎0.00
‎354
‎GV
‎1.48%
‎1.38%
‎2.04
‎355
‎Paulinho
‎1.45%
‎0.14%
‎11.61
‎356
‎XAHT
‎1.44%
‎3.90%
‎1.37
‎357
‎Persian
‎1.44%
‎1.93%
‎1.75
‎358
‎pulyadura
‎1.42%
‎0.00%
‎0.00
‎359
‎kalmuk
‎1.42%
‎0.00%
‎0.00
‎360
‎Anna88
‎1.38%
‎0.21%
‎7.71
‎361
‎YouRock
‎1.38%
‎0.00%
‎0.00
‎362
‎Wizard
‎1.38%
‎0.00%
‎0.00
‎363
‎Prostoy
‎1.35%
‎2.70%
‎1.46
‎364
‎uncleVic
‎1.34%
‎0.00%
‎0.00
‎365
‎mouse
‎1.34%
‎2.10%
‎1.63
‎366
‎mostefa
‎1.31%
‎5.99%
‎1.19
‎367
‎Foreximiz_official
‎1.30%
‎2.16%
‎1.60
‎368
‎jaju
‎1.30%
‎1.92%
‎1.68
‎369
‎calmguyj
‎1.30%
‎2.15%
‎1.60
‎370
‎kamyab
‎1.29%
‎0.00%
‎0.00
‎371
‎ayun
‎1.25%
‎1.59%
‎1.78
‎372
‎gav
‎1.21%
‎1.18%
‎2.02
‎373
‎Aleksandry
‎1.20%
‎0.00%
‎0.00
‎374
‎docent
‎1.19%
‎5.24%
‎1.23
‎375
‎uchastnik
‎1.18%
‎0.74%
‎2.60
‎376
‎hjh
‎1.17%
‎3.73%
‎1.26
‎377
‎leala
‎1.17%
‎2.84%
‎1.41
‎378
‎Vahid
‎1.14%
‎0.06%
‎19.51
‎379
‎Jkbts
‎1.14%
‎0.00%
‎0.00
‎380
‎mmzebar
‎1.11%
‎1.02%
‎1.47
‎381
‎vahemm
‎1.07%
‎0.00%
‎0.00
‎382
‎kombiz
‎1.06%
‎0.00%
‎0.00
‎383
‎BJAlpariFx
‎1.05%
‎0.83%
‎1.87
‎384
‎farid
‎1.05%
‎3.38%
‎1.31
‎385
‎faezeh
‎1.04%
‎1.18%
‎1.88
‎386
‎Flopper
‎1.03%
‎0.82%
‎2.26
‎387
‎im_.amir
‎1.02%
‎2.50%
‎1.39
‎388
‎Vitor Trader
‎1.01%
‎0.23%
‎4.46
‎389
‎SPONSOR
‎1.01%
‎0.00%
‎0.00
‎390
‎Rohollah
‎1.00%
‎0.00%
‎0.00
‎391
‎avrora
‎1.00%
‎0.00%
‎0.00
‎392
‎gammi
‎0.98%
‎0.00%
‎0.00
‎393
‎Masterfx
‎0.98%
‎0.00%
‎0.00
‎394
‎WINER-MOHAMMAD
‎0.98%
‎2.57%
‎1.26
‎395
‎YURII75
‎0.97%
‎0.32%
‎4.01
‎396
‎LALA2020
‎0.94%
‎0.44%
‎3.12
‎397
‎leon
‎0.93%
‎0.00%
‎0.00
‎398
‎Pffff_NT
‎0.93%
‎1.97%
‎1.47
‎399
‎Skreb
‎0.93%
‎0.00%
‎0.00
‎400
‎RACe B
‎0.93%
‎2.31%
‎1.39
‎401
‎midnight_sun
‎0.93%
‎0.00%
‎0.00
‎402
‎doroqa
‎0.90%
‎1.17%
‎1.77
‎403
‎BAHRAM
‎0.85%
‎5.62%
‎1.15
‎404
‎AKM 001
‎0.80%
‎0.12%
‎4.65
‎405
‎AlexM
‎0.79%
‎0.45%
‎2.75
‎406
‎reza nikpour 71
‎0.78%
‎0.00%
‎0.00
‎407
‎VODKA0.5
‎0.78%
‎2.14%
‎1.36
‎408
‎KIra__
‎0.77%
‎2.53%
‎1.25
‎409
‎rezakhaff
‎0.76%
‎0.82%
‎1.93
‎410
‎speculiantu
‎0.75%
‎1.38%
‎1.54
‎411
‎fajr
‎0.71%
‎0.00%
‎0.00
‎412
‎Elang
‎0.69%
‎0.00%
‎0.00
‎413
‎Yaziii
‎0.66%
‎0.25%
‎2.92
‎414
‎hoomll
‎0.65%
‎0.00%
‎0.00
‎415
‎serov
‎0.63%
‎0.00%
‎0.00
‎416
‎lion110
‎0.60%
‎1.66%
‎1.30
‎417
‎Moriarti
‎0.57%
‎0.00%
‎0.00
‎418
‎Sajadsa
‎0.55%
‎0.12%
‎3.51
‎419
‎Paris
‎0.53%
‎0.59%
‎1.60
‎420
‎Reza7725
‎0.52%
‎0.53%
‎1.90
‎421
‎fxtrader
‎0.50%
‎0.00%
‎0.00
‎422
‎iman54
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎423
‎FiFi217
‎0.48%
‎0.70%
‎1.68
‎424
‎Hakata
‎0.47%
‎0.00%
‎0.00
‎425
‎M. Dz
‎0.47%
‎0.01%
‎59.38
‎426
‎Sergey Alekseevi4
‎0.41%
‎1.19%
‎1.34
‎427
‎vodolei
‎0.41%
‎0.00%
‎0.00
‎428
‎Warface
‎0.40%
‎1.60%
‎1.25
‎429
‎Titan
‎0.39%
‎2.28%
‎1.10
‎430
‎Majid Trader
‎0.39%
‎0.14%
‎2.99
‎431
‎mr_mg
‎0.39%
‎3.20%
‎1.10
‎432
‎Mahdi Mostajer
‎0.38%
‎4.03%
‎1.09
‎433
‎Eli
‎0.37%
‎0.22%
‎2.63
‎434
‎Kostya86
‎0.35%
‎0.97%
‎1.18
‎435
‎ajtkr
‎0.35%
‎8.48%
‎1.04
‎436
‎Amir-m
‎0.34%
‎0.00%
‎0.00
‎437
‎lachuga
‎0.33%
‎0.00%
‎0.00
‎438
‎Cross324
‎0.32%
‎0.00%
‎0.00
‎439
‎Kataev
‎0.31%
‎2.36%
‎1.13
‎440
‎Grivenik
‎0.31%
‎2.64%
‎1.07
‎441
‎vic
‎0.30%
‎0.25%
‎1.48
‎442
‎SOKOL7
‎0.30%
‎0.00%
‎0.00
‎443
‎Mirek
‎0.29%
‎4.32%
‎1.03
‎444
‎Keyvan
‎0.27%
‎2.11%
‎1.09
‎445
‎Johny
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎446
‎Brian
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎447
‎Leordo
‎0.26%
‎1.92%
‎1.14
‎448
‎mohsen
‎0.25%
‎1.30%
‎1.19
‎449
‎pokuzar
‎0.21%
‎8.94%
‎1.02
‎450
‎Irari
‎0.20%
‎0.83%
‎1.24
‎451
‎Ramtin
‎0.20%
‎1.23%
‎1.16
‎452
‎8888mahdi
‎0.19%
‎0.00%
‎0.00
‎453
‎Agborjohn21
‎0.18%
‎1.69%
‎1.07
‎454
‎Hafeznia
‎0.18%
‎0.00%
‎0.00
‎455
‎Weld
‎0.16%
‎2.48%
‎1.04
‎456
‎sharik
‎0.16%
‎1.38%
‎1.11
‎457
‎shuric
‎0.15%
‎2.34%
‎1.04
‎458
‎spinner
‎0.15%
‎0.99%
‎1.07
‎459
‎REZA58
‎0.14%
‎0.00%
‎0.00
‎460
‎BOBITO
‎0.13%
‎0.08%
‎2.70
‎461
‎SNIPER
‎0.12%
‎2.45%
‎1.05
‎462
‎Druz
‎0.11%
‎0.03%
‎4.18
‎463
‎fatima6365
‎0.09%
‎0.00%
‎0.00
‎464
‎Lzar2400
‎0.09%
‎0.00%
‎0.00
‎465
‎roohan
‎0.08%
‎0.00%
‎0.00
‎466
‎spacealab
‎0.07%
‎0.22%
‎1.33
‎467
‎Dimonkosh
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎468
‎Elena47
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎469
‎poyaoooy
‎0.05%
‎0.00%
‎0.00
‎470
‎eaglle
‎0.05%
‎0.71%
‎1.03
‎471
‎Bretteur
‎0.04%
‎0.00%
‎0.00
‎472
‎MONARCH
‎0.04%
‎0.00%
‎0.00
‎473
‎Gomel_BLR
‎0.01%
‎0.00%
‎0.00
‎474
‎Sam-DE
‎0.00%
‎6.29%
‎1.00

پیشنهاد ویژه پایان یافت

دور بعدی
از 09.08 تا 13.08

رتبه‌بندی توربو

رتبه بندی توربو نتایج بهترین شرکت‌کنندگان را طی «هفته توربو» نشان می‌دهد؛ پیشنهادی ویژه در رقابت «واقعیت مجازی» که هر دو هفته برگزار می‌شود و یک هفته ادامه دارد. شرکت‌کنندگان برتر تا پیش از پایان این دور جوایز نقدی از 5 تا 50 دلار آمریکا دریافت خواهند کرد.

نتایج پیشنهاد ویژه از 26.07 تا 30.07

اطلاعات جمع آوری شده در 31/07/2021 02:05. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

‎1
‎Beyen
‎24.53%
70
USD
‎2
‎c4444
‎22.44%
60
USD
‎3
‎Turk.O
‎22.01%
50
USD
‎4
‎O-la-la
‎21.54%
40
USD
‎5
‎Subbota
‎20.73%
30
USD
‎6
‎behzad13610630
‎20.73%
20
USD
‎7
‎FMG
‎20.49%
10
USD
‎8
‎chereda
‎20.32%
10
USD
‎9
‎FRANKLIN
‎20.17%
5
USD
‎10
‎Anil
‎18.45%
5
USD

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.